Samlingsutställning: Pål Svensson, Andrea Damp, Erik Kihlbaum

5/5 - 4/6
Vernissage torsdagen den 5/5 kl. 16.00 - 19.00

 

Pål Svensson
Pål Svensson (f. 1950 i Göteborg) är utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg från 1979, där han arbetade med installationer, som förändrade hans rumsuppfattning. 1983 kom han i kontakt med diabas vid ett symposium, en sten som han noggrant utforskade. Han greps av stenens starka uttryck och sökte dess motsats, att ställa det hårda mot det mjuka, det fina mot det grova, det våta mot det torra.

Pål Svensson har genomfört ett 50-tal offentliga uppdrag i Sverige, Danmark, England, Belgien, Tyskland och USA, av vilka 15 är vatten- konstverk. Uppmärksammade verk är bl. a. ”Himmelsbåge” 2001 vid E4:an / Hagaparken i Solna, ”Sommarbrunn – Vinterlykta” 1994 på Stortorget i Ängelholm, samt ”Sprungen Ur” 1996 i Wanås. Han är också representerad i samlingarna vid Göteborgs konstmuseum, Skissernas museum i Lund, Loughborough University i England samt privata samlingar i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, England och USA.

Konst är ett helt annat språk än samhällets lagar och regler, här får känslor och värderingar en större betydelse. Den privata tolkningen ges ett stort spelrum, och konstens intentioner får möjlighet att nå betrak- taren på ett mer direkt sätt. En skulptur eller ett konstverk markerar en plats, en anhalt för reflektion och eftertanke. En idé förmedlas från konstnären till betraktaren, och blir en personlig upplevelse. Det kan vara en plats där man finner vila, eller där man kommer nära naturen. Man förflyttas från en vardag till en situation där alla intryck blir viktiga, man betraktar omgivningen på ett nytt sätt. - Pål Svensson

 

Sprungen ur, skulptur i diabas placerad vid Wanås Konst

 

Andrea Damp
Andrea Damp är född 1977 på ön Rügen (idag Tyskland), då en del av DDR. Hennes hemstad på den sydöstra delen av ön grundades av fiskare i början av 1800-talet och har behållit sin tidigare än idag. I generationer levde familjen med natur och fiske, en tradition som nu förs vidare av hennes äldre bror. Redan i sin tidiga barndom visade hon sin kärlek och talang för måleriet. Från 16 års ålder fick Andrea Damp målarlektioner av Hans-Dieter Barthel, en konstnär som bor på Rügen, som studerade vid Kunsthochschule i Berlin Weißensee och aktivt deltog i kulturlivet av fd DDR. Diehl var en viktig representant för den kritiska realismen, som med slutet av Tysklands delning,
förklarade sitt tidigare, realistiska arbete vara färdigt och vände sig bort från representationalism. Sedan dess har han drivit ett icke-objektivt, icke-narrativt måleribegrepp och Andrea är fortfarande i nära kontakt och utbyte med honom.

Andrea Damps verk vilar på dessa två grunder, hennes tidiga narrativa inflytande på Rügen och den strikt abstrakta synen på hennes studenttid i Berlin. Ambivalensen i dessa två sätt att tänka bildar en fast faktor och det estetiska tilltalet för hennes måleri.

Andrea balanserar subtilt abstraktion och figuration i sina målningar. Hennes verk skapas i en sofistikerad process av lager och överlagringar.
Med hjälp av figurativa element förvandlar målaren sina kompositioner till narrativ, associativa bildvärldar som präglas av atmosfär och känslomässiga uttryck. Andrea Damps målning bildar en länk mellan färgens autonomi och dess förmåga att tjäna bilden.

 

Spielregeln

Tagverloren

 

Erik Kihlbaum

Erik Kihlbaum ä född 1976 i Örebro, han bor och verksam i Stockholm. Han är utbildad vid konsthögskolan i Umeå och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm

Erik Kihlbaum arbetar med tuschteckningar och stenlitografi. Genom lager av svart tusch undersöker han tid och rum/objekt i collageformen och det skulpturala i teckning. Hans arbeten är i projektform där han jobbar med teckningar som ingår i egna ämnesspecifika serier. Ofta med flera olika sådana projekt igång samtidigt.Tematiskt kretsar arbetena kring frågor om natur, objekt, tid, rumslighet, och historia. Erik intresserar sig för samtidsfrågor genom bl.a. historiska markörer och sådant som ruvande katastrofer, stillbilder ur skeenden och ett cirkulärt tidsbegrepp.

 


English:

Group exhibition: Pål Svensson, Andrea Damp, Erik Kihlbaum
May 5 - June 6. Opening May 5, 4 pm - 7 pm

Pål Svensson (b. 1950 in Gothenburg) was educated at Valand Academy of the Arts in Gothenburg from 1979, where he worked with installations that changed his perception of space. In 1983, he came in contact with diabase at a symposium, a stone he carefully explored. He was seized by the strong expression of the stone and sought its opposite, to set the hard against the soft, the fine against the rough, the wet against the dry.

Andrea Damp (b. 1977, Rügen) subtly balances abstraction and figuration in her paintings. Her works are created in a sophisticated process of layers and superimpositions, which make the sensual process of the painting's creation palpable. With the use of figurative elements, the painter transforms her compositions into narrative, associative pictorial worlds that are characterized by atmosphere and emotional expression. Andrea Damp's painting thus forms an incomparable link between the autonomy of colour and its ability to serve the image.

Erik Kihlbaum (b. 1976, Örebro) is educated at the Umeå Academy of the Arts and the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm Erik works with ink drawings and stone lithographs. Through layers of black ink, he examines time and space / objects in the collage form and the sculptural in drawing. His work is in project form where he works with drawings that are part of his own subject-specific series. Often with several different such projects running at the same time. Thematically, the work revolves around issues of nature, objects, time, spatiality, and history. Erik is interested in contemporary issues through, among other things, historical markers and such things as brooding disasters, still images from events and a circular concept of time.