Johan Engqvist: In being open to surroundings aesthetic possibilities arise

5.3 - 2.4. 2022
Vernissage lördagen den 5/3 kl. 12.00-16.00
>> Facebook-evenemang

Galleriets konstförening, Konstsällskapet Våga Se, ger årligen ut flera konststipendier till lovande konstnärer. Johan Engqvist var en av stipendiaterna 2020 och mottog 10.000 kr samt möjligheten till en utställning i galleriets ena utställningsrum.

Johan Engqvist (f. 1990) arbetar med måleri. I hans praktik blandas regelbundet abstraktion, figuration och dekoration. Han undersöker relationen mellan måleriet och andra konstnärliga praktiker så som konsthantverk, formgivning, arkitektur och inredningsdesign. Variationen av referenser och metoder hämtade ur olika konstnärliga fält är ett sätt för Engqvist utvidga uppfattningen om vad en målning kan vara, vad den kan göra och innehålla.

Engqvist intresserar sig särskilt för hemmets sfär och tillskriver stor betydelse åt den estetik som ryms där. Det dekorativa bildspråket refererar för Engqvist till de miljöer vi vistas i och föremålen vi omger oss med - våra hem och andra inredda utrymmen. Dessa utgör en sorts fond för stora delar av vår vardag och våra levda erfarenheter och kan på så vis fungera som en genväg till minnen och upplevelser som är både personliga och allmänna. Det igenkännbara bildmaterialet abstraheras till viss grad, och lämnas i ett stadie där det tycks välbekant men
samtidigt förändrat och framställt i en form som skiljer sig från hur vi är vana att se det. Det hela blir underligt bekant.

I utställningen ”In being open to surroundings aesthetic possibilities arise” visar den Göteborgsbaserade konstnären Johan Engqvist en serie verk från 2021. Engqvist är utbildad i fri konst vid Umeå Konsthögskola och HDK-Valand och har tidigare ställts ut bland annat på NSFW och Galleri Thomassen i Göteborg. 2021 var han del av utställningen Recent Graduates på Nacka Strandmässa. I december 2021-januari 2022 visas hans separatutställning "Ornamentering" på Vänersborgs Konsthall.

Utan titel, akryl på duk, 130x110 cm


English:
Debut exhibition: Johan Enqvist "In being open to surroundings aesthetic possibilities arise"
March 5 - April 2. Opening March 5, noon - 4 pm

Johan Engqvist (b. 1990) works with painting. In his practice he regularly mixes abstraction, figuration and decoration. He examines the relationship between painting and other artistic practices such as craft, design, architecture and interior design. The variety of references and methods originating from different artistic fields is a way for Engqvist to expand the perception of what a painting can be, what it can do and contain. Engqvist is particularly interested in the domestic sphere and attaches great importance to the aesthetics present there. For him, the decorative imagery refers to the environments we dwell in and the objects we surround ourselves with - our homes and other decorated spaces. These form a kind of backdrop for large parts of our everyday lives and our lived experiences and can thus function as a shortcut to memories and experiences that are both personal and general. The recognizable image material is abstracted to a certain point, and left at a stage where it seems familiar but at the same time altered and presented in a form that differs from how we are used to seeing it. It all becomes strangely familiar.

In ”In being open to surroundings aesthetic possibilities arise” the Gothenburg - based artist Johan Engqvist shows a series of work from 2021. Engqvist got his degree of fine arts Umeå Art Academy and HDK-Valand. He has previously exhibited at NSFW and Gallery Thomassen in Gothenburg among others. In 2021, he was part of the exhibition Recent Graduates at Nacka Strandmässa.

Back