Samlingsutställning: Pål Svensson, Andrea Damp, Erik Kihlbaum

5.5 - 4.6. 2022

Pål Svensson
Pål Svensson (f. 1950 i Göteborg) är utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg från 1979, där han arbetade med installationer, som förändrade hans rumsuppfattning. 1983 kom han i kontakt med diabas vid ett symposium, en sten som han noggrant utforskade. Han greps av stenens starka uttryck och sökte dess motsats, att ställa det hårda mot det mjuka, det fina mot det grova, det våta mot det torra.
Pål Svensson har genomfört ett 50-tal offentliga uppdrag i Sverige, Danmark, England, Belgien, Tyskland och USA, av vilka 15 är vatten- konstverk.

Cirkel i sten, diabas, 25 x 19 x 7 cm

Svävande ellips, glas, 40x34x14,5 cm

 

Andrea Damp
Andrea Damp är född 1977 på ön Rügen, idag Tyskland, då en del av DDR. Hon  är utbildad vid bl.a. Berlin University of Arts. Andrea Damp balanserar subtilt abstraktion och figuration i sina målningar. Hennes verk är skapade i en sofistikerad metod av lager och överlagringar, som gör den sensuella processen av målningens skapande påtaglig. Med hjälp av figurativa element förvandlar målaren sina kompositioner till narrativ, associativa bildvärldar som präglas av atmosfär och känslomässiga uttryck. Hennes målningar bildar en ojämförlig länk mellan färgens autonomi och dess förmåga att tjäna bilden.


Meraki, olja och akryl på duk, 30 x 24 cm

Winterbluete, olja och akryl på duk, 30 x 24 cm

 

Erik Kihlbaum
Erik Kihlbaum ä född 1976 i Örebro, han bor och verksam i Stockholm. Han är utbildad vid konsthögskolan i Umeå och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Kihlbaum arbetar med tuschteckningar och stenlitografi. Genom lager av svart tusch undersöker han tid och rum/objekt i collageformen och det skulpturala i teckning. Hans arbeten är i projektform där han jobbar med teckningar som ingår i egna ämnesspecifika serier. Ofta med flera olika sådana projekt igång samtidigt.Tematiskt kretsar arbetena kring frågor om natur, objekt, tid, rumslighet, och historia. Erik intresserar sig för samtidsfrågor genom bl.a. historiska markörer och sådant som ruvande katastrofer, stillbilder ur skeenden och ett cirkulärt tidsbegrepp.

Passing by, tuschlavering på papper, 117x94 cm

Looking at, tuschlavering på papper, 117x94 cm


English:
Group exhibition: Pål Svensson, Andrea Damp, Erik Kihlbaum
May 5 - June 4

Pål Svensson (b. 1950 in Gothenburg) was educated at Valand Academy of the Arts in Gothenburg from 1979, where he worked with installations that changed his perception of space. In 1983, he came in contact with diabase at a symposium, a stone he carefully explored. He was seized by the strong expression of the stone and sought its opposite, to set the hard against the soft, the fine against the rough, the wet against the dry.
>> See all available artwork by Pål Svensson

Andrea Damp (b. 1977, Rügen) subtly balances abstraction and figuration in her paintings. Her works are created in a sophisticated process of layers and superimpositions, which make the sensual process of the painting's creation palpable. With the use of figurative elements, the painter transforms her compositions into narrative, associative pictorial worlds that are characterized by atmosphere and emotional expression. Andrea Damp's painting thus forms an incomparable link between the autonomy of colour and its ability to serve the image.
>> See all available artwork by Andrea Damp

Erik Kihlbaum (b. 1976, Örebro) is educated at the Umeå Academy of the Arts and the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm Erik works with ink drawings and stone lithographs. Through layers of black ink, he examines time and space / objects in the collage form and the sculptural in drawing. His work is in project form where he works with drawings that are part of his own subject-specific series. Often with several different such projects running at the same time. Thematically, the work revolves around issues of nature, objects, time, spatiality, and history. Erik is interested in contemporary issues through, among other things, historical markers and such things as brooding disasters, still images from events and a circular concept of time.
>> See all available artwork by Erik Kihlbaum

Back